Малика Алиевабыл 17 октября 2015 г. в 10:27

спроси)

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Какак мээн чангысклассчым эки база)
статузун км деп оолга бижп каанын ол эгеки ужуу
хыйма сука
чайылба дан сен мени бодунга домейлеве
Бодун сука ябана чидебер)
таныжын бар бе
Таныжын бар бе я :-)
Таныж дп чуве тогбас диинь Малика!!)