Ваш вопрос
анонимно
Чуртталганда онза солун чуу болуп тур?
Однообразный чурталга дин солун чуу даа чок!