Ваш вопрос
анонимно
Таныжынар хонар тр че дээн чуу деп харыы бээр силер ? Елси что извините
Чок дээр мен, менээ ынак болза кажан чошпээрежир мен ырчанга дээр маназын дээр мен