Ваш вопрос
анонимно
Акын эжи аан! Танывас мен даа дээр