Аюна Байыр была 14 августа 2018 г. в 10:00

15 ответов 1 подп. 1 нрав.

Аюна Байырбыла 14 августа 2018 г. в 10:00

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Экзаменнерин кайы хире дужаап чоруп тур сен че чараш
Футболдаар даа ик сен бе Край даа бадып чораан ик слер бе команданар биле шору ойнаар чораан эвес силер бе ам чоп маргылдааларга киришпестеп каан слер
Маргылдаалаар секциялаар чай чок шээй бис экзаменнерге белеткенип тураар)
Сени шагдан тура сонуургап келдим сен арай тогбас бооп тр сен иин эй
Сени ында кижи биле таныжып трр дээр шын чеве
Ында кижи дээрге утка чоксуун ле)
Ашаан бар бе аюна
Ашактаныр хар назын безин четпээдим иинь
Фигура просто класс дыр сен аа
Чоок фигура чок диин мен просто вам так показалось наверно
Чуге ындыг болган кисен аан аюна
Бузурелдиг эжин кым эштерин аразындан
Шуптузунга бузурээр мен)
Шупту бузурелдиг диин
Чугле сенээ ынак мен аюна
Чаптанчыынным аан ээть
Силернин биле дыка эдержиксээр мен аан анаа бодап кээримге дыка сеткилдиг кижилернин хомудай бээр сеткилин база дыка эки билир тенек аажы чанныг мозу будуштуг слер аан кижилерге кандыг даа артык сеткил чок силер аан
Чуу деп бодаар дыр слер эдержиир дээр болза)))
Чаптанчыын заявкадан октап калынар с радостью приму
Дыка приличный уруг хеверлиг сен аа арнын безин коорге коруштуг кезээде кижилерже чымчак коруштерин биле коор сен
Оон мындаа таа каяа чоор бичии опея андарлып каарга база дораа маннап чеде бээр сен аан
Бичии опеяшкаларга база хомун эттир ынак чордун аа
Ана сени коргешле сеткилим ажып чаптаар чордум иин
Кижилерден айтыртынып айтыртынып кээримге таныштыг дээр даа ус бар таныжы чок даа дээр ус бар
Таныш чок каарынны манап аар неан
Экии Аюна чаражынны аан аажы чанын база топтуг оожум сен аан коруп турарга мээн болуп шыдаар сен бе Аюна
Экии четтирдим
Чок ол хоржок нян
Чаптанчыынарны аан Аюна)
Таныжынар бар бе?
Заявка октаарга чуге хулээвес ус слер аан
Менээ база берге шээй аан
Ынчап трбанар даан чапанчушька❤