Чаражай была 4 января 2019 г. в 1:19

Айтрже)

Чаражайбыла 4 января 2019 г. в 1:19

Айтрже)

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Таныжып аалынарам чараш
Таныжынар бар бе
Мее нак сме
Какие парни тебе нравится подруга
Майтаныыр адыыргаар кончуургаар улус анаа турда алгырар башкыларже алгырар чуу ындыг чырбак уруг сен
Адыыргап-даа чорбаан мен
Анаа улусче алгрбаан-даа мен, боттарынарнын частырыынар ол нян.
Башкыларже алгырп чаа чорбаан кжи мен.
Чарбак сгдеп аноним артында оруп алган чуу ындыг шоолуг кжи бооп бижип ор сенан


Чогм адааргактар караа биле чурттавань чормен
Ужаннын достаан аа
Аамайсыын, наар чоп корп трр ксен
Кино уйуг танп тр боор сн '-' мени
Мен сени коргеш ле билип кааптым особенный уруг деп мээн бажымдан черле унмейн тр сен иинь
Мени таныыр боор сен
Мугатыныычал дээрге мугатыныычал диин сен:)
кандыг ие чаяп каан дээр сен
каас чараш чаптанчыгла болган
чайынналган дангынам сенээ
алдын согун отур аткан дег
сонуургалым отуп чаштап келди
мээ ынак сен бе
Кээ кым др мн
Задать вопрос..мен таныжым бор семе
Я люблю тебя от души
Го встречатся
Эрткен ДР-биле корем(ол уеде поздравитьтеп шыдаваадым)