Шеңне Донгак была 2 августа 2018 г. в 9:58

57 ответов 4 подп. 0 нрав.

Шеңне Донгакбыла 2 августа 2018 г. в 9:58

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
сеткилимнин чыраан оду сылдызым сен
чангыс чурттар чуртталгамда чурээм эжи болам
сен ышкаш чаптанчыг уруг черле корбээндаа мен
Чурекейим сенээ берипкен мен эжим
сээн биче сеткилин,чаптанчыг овур хевирин мээн сеткилимни холзети
сенээ хандыкшыыр деп бардым
хандыкшып болбас)чурээн хейле херек чок черге буступ каар дээ
хурежир оолдар сонургаар силер бе чаражым
чаражынарны авканарда чурукту коргеш ынакшыдым
эрнинерни коорге чаражын,хоююн
кежээ сылдыстар коорунге ынак силер бе
Каткын сени кастаар чорду
Дыка чараш, чаптанчыг дыр силер
Силерни утуптары дыка ла берге дир чангыс катап чуруунарны корупкеш катап катап корупле оруксаам кээр силернин биле найыралдажып аар дээш дидинмес дыр мен
Кайы хире чоруп тур сен?
Катай чурттаар эжинер бар бе?
Инстаграмынар адын кым деп каан?
Танывазым кижилерни хулээвес мен
ыракта ынакшыл куштелиир боор бе азы аразында ынакшылы ожуп каар бе?
ыракта турар ийи ынакшаанардан хамаржыыр боор)Ынак эжинге бузурелдиг болур болза ынакшылы куштелир-ле боор)мегелеп чоруур чуве болза ынакшылы ожуп каарла-дыр
бичии оолдар сонургаар дыр сен бе
Инстаграмынны кым деп каан?
Ону канчаар силер?дөмей хулээвес динь мен танывазым усту
Силернин чаражынарны черле мага ханмайн тур мен
Ынак боруу чугула бе ? азы ынаа боору бе
Ынаа-даа боору,ынакта-даа боору)чуге дизе ынакшылга взаимный чувства херек диин.
Номерин айтып берзинзе
ону канчаар кижи сен?ындыг херек чуве болза личкаже биживит
Эжим,ынак мен чаптанчыг шеннешкам
Хостуг чораан чурээмни холзедиптин
Ынакшылга бузурээр силер бе?
Ийе ынакшылга бузуревес кижилер черле чок болур боор