Оргаадай Раджова была 20 августа 2018 г. в 9:36

Айтыр,айтыр)

63 ответа 7 подп. 2 нрав.

Оргаадай Раджовабыла 20 августа 2018 г. в 9:36

Айтыр,айтыр)

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
ФиГурастный попазы достак суг дээр амаан,хаха,XD
Бодун бодунга харыыланнып аап турар даа ышкаш сен
Тадаашкан др мен, ынак мен
Мени шуут уткан др сен аа Оргаадай
Блип каар боор сен.
Таахарн танывань тур мен :)
Та утпаан кижи мен сен каньп блир жисен :)
АааааааааЧчччччччОоооооооДдддддддд
ишти ириняларнын ковейин аа 1с.
Таныштыг кижи мегелеп тр сен хой
Татайм бо канчап бардн XD
Танжым даа чок
Чуудеп мээлептим оодa? XD
Ажыл кылып билир ки сен б коорге бо онлайнда орар бооор сн
Билир билир)
Передача даннахты кыссып кааш трар боош онлайнда орар клдр костуур чедиин))
таваартап ал дагаа баштыг копот
Сеткилимни сенээ амна ажыдып бээйн.Личканче бижиирнден ыядар др мн.Сен чогм мени хунунне коруп трар боор сн школага.Чанымдан кылаштап эртеринге ле ана чурек чымырт дээр дир.Чогм сени сонуургап чоруур улус хой чорду браттар аразнга тургаш дыннап чоруурга.Сенээ шуут шын сетаилим биле ынакшый бердим.Оон мурнунда сени залга хунун коор трдм.Ам чоп залдавастай бердин аан?Чуремни чангыс сенээ берипкен херлиг мен.Бир хун мону кым бижипкаанын блип каар боор сн.
Ынак тр мен сенээ шн сетклим бле.
лучшаяларын кым?
Как там ты живеш без меня су###.Жизн удалса без меня
Омайгаад
Не матерись аа
Вежливо спроси,тогда мб отвечу
Саид чун чэл кадайы бар кижи дир
XD Ону блип ааш каняяр сен неш XD
Кадайындан чогм тура баспайн тр мен,айбас,кортпа-кортпа XD
Сактып калдым хеймерек. Скучаю по тебе очень2 моя любимая
Я тоже скучаю❤
Таныпкааптым даакаш)