Ваш вопрос
анонимно
Ынчан силернин бирээ кыс эжинер заявка октап калгаш, хулээм аалырыгма подписчиктеп каапкан. Чуге ынчалган ирги?)
Ону мен канчап билир мен, бодундан айтырар болзунза эки эвес бе, анон
аноним
Ол эжинер уруг дээрге силер