Lyalya Sugder была 25 мая 2018 г. в 2:18

19 ответов 1 подп. 0 нрав.

Lyalya Sugder была 25 мая 2018 г. в 2:18

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
миланга ынак сен бе амда?
Кайда ооренип тр сн ?
таан чаптанчыг кижи боор мишкасыг куспактаарга чымчанайнып турар)))
Чуу талазында ооренип тр сн ?
Улус аразынче киргеш,улустун бар-ла тудуп алгаш трган чувезин уреп калгаш.Чылгычы-биле чуге чолашпайн трар сен?
Чүү үрепкаан жимен)чылгычы биле чугаалажыры албан чүве бе )
Таныжңар барбе?Каш харлыг слер?анонимно
Танышын барбе чогум чаптанчыг йортун? анонимно
Таныжынар бар б? Ам кайда чооруп тур сен?кааш чылдын ик сен?
Лучшаяларын кымнар ?
Таныштыг тргаш-ла чуге оске оолдар бле халып трган сен?
Оолдар биле халываан мен)эр эштер деп ус кижиге турбас чөве?)
Экии)
АГТ да чүге көзүлбестеп каан силер?
Миланны чуге шеригже удеведин?
Миланга ынак хевээр артып калдын бе?
Кайда оорннип трар сен?
Кымга ынак силер
Таныштыг уруг сен бе?