Хорагайбыла 9 час. назад

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Манаа харыылап берип шыдавас силер бе?
Анаа харыылап бээр силер бее?)
В личку напишите, оон харыылап бээр мен)
Арагалаан сен бе?
Мерген-херел бле таныжп тур силер бе?
Любишь Белека?
Дыка дувуреп турбанар даан, найыралдан оске бистин аравыста чуу-даа чок.
дораан-на ынак боор эвес даан. анаа эдержип чоруур другу дыр.
Белек Ооржак чун чел эй чуу дээш бжижип трар сен эй?
Мээн таныжым др билал шваа тапаар чоруп тур эй
Чуу-даа дээш бижижип чор бис.
Чогаадып биживенер даан, таныжы ЧОК деп дыка эки билир мен. XD
(эй) суглар чокка бижипсе-ле. билбейн чыткаш ортениири албан эвес.нормально бижизе аан. номчуурга безин чудээ аттыг чуве-диин.
Можно с вами познакомиться?
Наконеец-то ты начала выкладывать^_^спасибо Хорагай шуут порадовала!
Кандыг камерага тытыртынар др слр?
Удур менче көрген карааң
Угулза дег чаражын аан,
Хүлүмзүрээн чараш арның
Хүнээрек дег чаптанчыын аан.♥

Х❤
мен чге хулээвес тр сн
ынакшып турар оолду чоп хереке албайн турар сен аан((
аноним
Ынак оолу бар диинь
Фигура турлуг драаа
Нахуй иди
Таваарла аскың тыртып ааш чоруп тур
хадый берем анон.
Секкси)
аноним
Секси сугларын оскээр че
аноним
сексисип турбас тр че
Экии, пообщаемся? :)
аноним
ХОРЖООК
хотите чтобы я недышал чтобы ты дышала
Арага таакпы шенеп корген сен бе
аноним
Ындыг андыг чуве сонуургавас кидиин хоой