Ваш вопрос
анонимно
Найырын кайы пасан?
"Пасан"-деп аяаар -аяаар .
Бодундан айтырывыт .
аноним
Оть тадайым чаала "мында суурда канчаарын ол?" Деп кааш трдн эспе эй
аноним
Тонуп чоруур боорунна айтырып тр мен, тонуп чоруур кижи билир нян сен
Кортуун ол чеве анонимно бижип турар?Личкаже биживит. Тонуп чораан деп чуун эжип чадап турар сен амаа чаражым? Тонуп чораан болза шагда-ла бир оске боор инь ;)
Манаа хой меге чуулдерин биживейн личкаже биживит кортушка;)
аноним
Пхахах кодун кок сирии)
аноним
Чурум²
Аскын дырттып ал аноним