Suzanna была 16 июля 2018 г. в 11:38

Айтырже^_^

Suzannaбыла 16 июля 2018 г. в 11:38

Айтырже^_^

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Кезээ шагда нянька
Чоор сен даан хинчектиинни.
Сен нянькалап турар эвес сен анаа ыытавань чорбас сен?
Как проходит твоё лето?)
Сээн таныжын
Мээнский бле бжищпе
Кайваар сен июльда
Селберенейнип деп чвени я написала)
Есть парень ьььььььь????????????
селбереннейнип маннап турба эть
Каяа селберенейнип турдум?сен эвес аан селбегер.
Таныжываап болур б сэнле?
Чурээм аарытпа взаимно боор ды раан
Мээле даан 15 чоп
Помирились с Яной?
Км ынтг кончуг сонуургап турарол?
Сонуургаар кжин баре?
Чараш чураш апарган сн
Кымны утуп чадап тр сн?
аноним
Статуста
Деек адыыргаар йордунле)
Таныжтыг аппардын бе?
Билайн)))))