Виктория Король была 9 сентября 2018 г. в 0:24

....

35 ответов 3 подп. 0 нрав.

Виктория Корольбыла 9 сентября 2018 г. в 0:24

....

Ваш вопрос
анонимные вопросы отключены
Ответы
Кымга ынак сен?
аноним
Адын адавытче,шн ынак болзунза кым чел?
Айтп бээр албан эс дан
Таныжынар бар бе?
салдынар сн бее?)
аноним
мелээ даан арагалаар за ик сен чоп
аноним
чайлып трар эс хоть) шын ик чоп
кайыыын ндг чо билалдн сээн мырнынга арагалап, салднп трдмда кордн бе?корбейн чыткаш ндг чо бживедан блть
Таныжып аар др че❤
аноним
сикчиир бис)
Ощээ тинах! Бичии кидрен эть ндг чолер бживестрам бичии кдижо коралгн ндг чолер каняп бжир кисен блть
Хыйма хос эшпи айчурек мээн кижи др
сээн боорга тан канчаптар кжен херекдаолза таныжп трр эс мен таптг билип алгш бжип тр дан эть
ндг кортук сен бе лс же даа бжиптевес
хос деп сээн мырнынга хос кылдр канчалдр даа шимчевээн мен бодн за эшпи эс сме дан лс че бжитеп манаа шокарлап трбайн!!
кээ сени парница уруг дээр чордаа эй чудек сен аан таныжын бар тургаш даа оолдарже бижиир
аноним
Аноним,тебе не кажется что парни наоборот ей пишут? Сначала нужно узнать,затем такие слова и догадки писать) сенээ хамааршпас эвес др бе бо кижинин чурталгазы,оске улустун чурталгазынче киржиир мода тыптып кээн чове.
Ай-Чурек бле сен дек чапанчыг парочка дин слр))
Чаптанчыг ийдр сен уруг:)
Ай-чурек бле таныжып тр сен бе?
Ай-Чуреке ынак сен бээ точкалар салып турбайын бижит че оявай
Чарбак эшпи
лс бжипсинзеле манаа бжип трбайн дан ндг кортук сен бе эй!
Айчуректин чуузунге ынак сен
Таныжынар кым чел ай-чурек бе
Таныжынар кым чел ай-чурек бе
Чоп бистин биле эдержиксевес кижи боор сен солунун аажок
Чоп мунгарап тур сен ыы?
Танып каар боор сен часыынян др мен
Ынак мен❤️