Ваш вопрос
анонимно
ДЭэк оолдар соондан халыыр эрзек эшпи чордун арагалаар таакпылаар урелген уруг
Ии че крысасып трбас тр личкаже бижит
Арага даа шенеп корбээн иаакпыга даа дегбеен жен сен хан бодунга денневн сее коорде чугээр урелген деп чуу чолап трар сен хамык ченнип ужур утказын билп алгаш бижи оолдар соондан даа халп чорбаан мен оларны чоржол тфу2 ботары хан маннап трбаан бе? Ахахах
оть, в лицо сказать слабо? анон артында оралган чыпайнып орбаза нах
чуу ындыг поктан шурапкеен иштин ирикшдюха сен боднну бижип трбан сенббе