Ваш вопрос
анонимно
Эки хуннун мендизи биле:))
Чаятынгыан хуннун биле
Частып унген чечек ышкаш чайыналчак чедиишкинерни
Кан дег быжыг кадыкшылды
Сут дег ак орукту сагыш-сеткилдин ханызындан кузеп ор мен . О.А.;))