Ваш вопрос
анонимно
Ол борисова Айдынга шанс берип берип каапкан дыраа ындг канчп бооржл ойнап трар ан улс бле. Айдын бергедеп мунгараан ында. Ырак черже удеп удеп чудекуруг жл
аноним
Не готова борга? Оолдарга шанс берип берип чугалашпан бар. Или хорошо подумала бы сначала
Слышь чё! Я же говорю она не "готова" она вообще не интересуется в парнях, у неё голове только учёба, и стремиться к будущем. Что ты так обижаешься тебя что ли бросила? :)
аноним
Черле ындг ург др ол чугалажр болза . 2,3 хонук чугалашкаш чолашпан баар.
аноним
Всем привет, опять мари обсуждаете бе. Оолдар биле уен дайан халп турганын даа дыннаваан мен, силер мында ол кжни чедр билбень чыткаш хоптажп тр слер. Бо уе дургузунда ол айдын бле чолашкан чорду чоп мележир слер оолдар бле чолашкш деп. И то ол айдынга ужур човун чолаан кандг бары блек. Оске кжи бле чолажп шдас др мен дээрге айдын билип кааш салыпкана кижиже со словом сени манаар мен домей.
аноним
И то 4,5 хонук чолашкаш ужур човун чолааш чолашпань баран. Чугедзе оске кжиге нак мари
Менче бижиптинер даан чуге бээр бижип турар силер, шанс даа бербээн кижи мен. Эдержип турган улус дыр бис. Удепкен деп арай мегелей бээп тур силер) удевээн мен. Таныжар чугаалажыыр это не в моём стиле) он сам всё знает. Отношение тударым элек.