Ваш вопрос
анонимно
Мари кааш чылдын?
аноним
Ам ойнап турар бе?
аноним
Ээгизин сый этедип алгаш турган эсик бе эрткен чылын. Хой уругларга
аноним
Ам ана апарды лайн чыл эртишей
аноним
Хой сугде 2 уруглаже