Айслу Монгуш была 18 марта 2019 г. в 10:16

27 ответов 3 подп. 1 нрав.

Айслу Монгушбыла 18 марта 2019 г. в 10:16

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Чангыс клажын сарыг эжинернин таныжы бар бе куду чанар икпе
ам бир чуруун салып корээм кысчыгащ
баянтала дээрге чуужол кижи ады чеве
Суур ады-дыр, анон, чуге айтырып турарынар ол???
Улуг дыка хорадавайн кор айселуу таныпкаар боор сен сылдыстыгда кады турган эжин кударгай хек
баянтала чуртуг оол чугаш бо кайгамчык кыстын эжи боп чорааннын ынчангы ол бир хун утпаадм утпайн чор мен утпас мен дээр чове
Билбедим) та чуу Деп кааан чуве!
ЧУРЭЭНЕР ХОСТУГ БЕ ЧАПОН УРУГ?
Ол та кандыг уткалыг айтырыг чуве?
корона кедип аан чорпла турар дангына слер бе даанн
экии чаптай бердим))вкыже заявкадан октаптайн бэ?
Кайда силер Айслу силер дилеп тур мен
Баянтала уругларыле база эдержиир чордун аа чуруктарында Анжела куулар суглар бар оон ам кымнарик
не мунгарявай чараш кыс дангына чоп кончуг мунгак сен
Чогум мунгаравайн тур мен, анон)
лучшаяларын бижип корем
Эдержир чооок эштерим ковей, оларны манаа санап бижиири болдунмас)
Кээ чуге игнорь сен кайгап клдым
Кайгап турар сен няан
Сени хептеп аар деп чадап тур мен кандаай тутурпас кысчыгаш сен
Мени хептеп алгаш канчаар кижи сен ?
кээ. чуу др че саан
Кайыын бооооп трарын ол