Ваш вопрос
анонимно
Камила вообще шупту штукатур апарган чорду, сыпыгыр караан кылдырткан эрнин дорбейдр кылдырткан, кыргансыпкаан,...
мне-то что,коруп-даа корбээн мен,да и вообще не интересуюсь ею:)