Азиана Кара-сал была 25 марта 2020 г. в 21:29

713 ответов 9 подп. 0 нрав.

Азиана Кара-салбыла 25 марта 2020 г. в 21:29

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Ам даа халы харн ооделиг чуве тыпкаш оожургаар сн нян чанган единственный не повторимый меня одну любит никогда не забудет деп турганын кайы инчеш
кырыыр деп бардын инь эй, ашактар соондан дазаннаарынга даа тоовас шей. канчаар кижи боор сен ам. бичии пасактар когудеринге даа сени тоовас диинь угбая
Ам канчаар кижи боор мен харн:))) халалыынай:))) ынчап дазанайнып кырыыр мен нян:)))))))))))
Транзит биле маннап турар хевээр чордун аа, вечно любовница боор дээн хевирлиг сен.
Ии че аа бокта, чогаады ла бээр аан
Здравствуйте хватит ли вам уже обсуждать его рано ли поздно когда нибудь кто то должен отвечать и за него кто то станет на этом закончим уважаемые люди
Калган оолдун кижизи бижип турар хевирлиг аа.Мен бодап орарымга та чузу таарышпаска каапкан азы та сурастап алган уруг бодун база боданмас боор аан кижилер.Номчуп оргаш каткым кээр аан
Кадайы чок турган болза кайыын 2 чаш тол тыптыр чувел, агаардан бе? Керинедип, кады чуртап чораан улус тур ол. Аамай пизда! Кадайлыг турбаан деп, шупту билир чуве дир мангыс. Оглунун страница зынче киргеш даа кор. Мегелетинип ле турар дээр сен кырган эшпинин.
Кандг кончуг бар-ла шаан-биле чалчыттынарын ол дээр сен:))я же знаю, кадайлыг-даа чорбаан кижи, просто мать его детей и не более!! Мангыс дээрге чуу дээн сос чувел:)))) кырган эшпи дээрге солунун аан:)))))
Вечно бир ашактар дээш страдай ап ла турар дыр сен аа Азийка! Чолданнаар чуве, соок бутарын биле дазаннадыр халааш даа орта ашак тудуп шыдавас сен аан хинчек
Оо, ашактар боттары мен дээш страдать аап херлиг ус бо:) ЗНАЙ! Он любил меня больше жизни
Шагданна менээ ынак чораан! Кажан, каяа дыннаксап тур сен бе? Ам чер ле чараш кыстарже корбес мен, чудек кадай алыр мен деп турду. Чурек аарбас кылдыр деп. Сени заван кадайны тыпкан. Хейде тоовайн барган мен, дириг даа чорду ирги.
хараадап хинчектенип орбайн суруп-даа тургаш ап аар чувенни, тогбаан болганы ол диин-ле сени:)
Че фантас чувелерин биживе даан. Оон ажы-тол у, кадайы кайы-хинчек коруп чоруур. Сенде чуу чувел, чер-ле чааскаан, гулятьтап, тоор чуве чок чораан кижиде.
КАДАЙЫ?! разве?! кадайлыг чораан кижи эвес
Привет как на счет общения?
Кандыг кончуг берге ишти багай кижилер чоруур чуве нян.Улус ожунде черле куду батпас азий
Баксырава че шынын чугааларга бергедэр сн этинип ал даан, спрашивайнын ажыы чуу чувел сени ле сайгарар ола тр
Кыргансыдыр ла кызыл помадан чагдынгаш турар сен иинь нам
чоор сен аан, чоор сен, чоор сен ону мени
Ииии фу эринерин ынчаар канчап будуур чол улуг эринер мечтайтап ла бе
аа бокта мени чоор сен,та канчап турайн, мен кайда силерни обсуждатьтап турар кижидр мен аан
Че бо Азиананы кедээринерге эки дир бе? Орланнын даа шлюхплары, ол калган оолдун уруглары. Шылап даа калбаадынар бе аан аа бокта.
сээн мужчинан вкус чок тур, такие очки купить. может он себе купил,а ты приватизировала. реально ужас. лучше другие купи
другие есть,могу даже купить, но они мне очень дороги,так как самая последняя вещь,которую он купил мне,как память о нём, они у меня в сумке постоянно. О вкусах не спорят, видимо они очень понравились ему,и купил мне:)
Камила она такая кайгалмаа. Чангыс круг бижип трар бе или чеже кжи бижип трарже
Суур стайл дээргеледр ааааа
чаптанчыг кылдр бижигилээр улус диин хоокуйлер база:)
Жигулини тюннинг кылырга даа мерседес унмес диин ындыг аа)) карак эрин даа кылдыртып, эндере макияж даа чагдынып алырга коруш чок боор аан
шын ийе,кончуг-даа шын бодап-билип турардр сен:)))))))
кымны-ла отунуп чадап турар кадай чувел)))) 80 чылдарнын модазы канчап эглип келген дээр сен. очоки даа кежээ дир. хахахахахах
коорунге бир-ле кижи оттунуп чадап турар ышкашдр мен де:) эти очки всегда у меня в сумке,их купил мне мой мужчина
чайлып чадап ла турар дыр сен аа
дешевка и есть дешевка. кетинеринде безин коступ турар
чаа,сен кончуг сен ийе, дыка кончуг дорогой кижи сен нян че
эрнин этир будууру дыка илден шей ужас фу
ажырбас,черле ынчаар будуур боор чо
Орланы аянныг чараш уруглар кайын тоор боор, сен ышкаш суур стайл биле кайгалмаа камиладан оске))
бодун сонуургап турар болгаш хинчектенип мени кедеп бижип турарын ол диин,хейде тогбаска аан
Хаааха деревня стайл)
хааха:))) деп каар-ла нян,канчаар боор
«привлекая к себе излишнее внимание, ты начинаешь дешеветь»
Бодалдарын бодунга ла аттырп ап кор