Азиана Кара-сал была 5 марта 2021 г. в 2:28

744 ответа 10 подп. 0 нрав.

Азиана Кара-салбыла 5 марта 2021 г. в 2:28

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Монгулек-биле база чурттап турган силер бе чоон-хемчиктин хайыракандан
Ойт дадайымай, ол чуу кижил, черле билбезим-танывазым кижидр:)
Кээргенчин Камиланын 3 дугаар божууру ол бе(( Орлан оозун тогбас иштиг деп безин признавайтавас
Улусту чоор силер аа бокта, сонуурнавазымдаа апарган улусдр ол
Камила акшалыг уруг боорга Орлан кадай кылдыр ап алган)) Камилазындан коргары атыг Орланын кээргенчи атыг((
Оон коргуп турганын КАЖАН и КАЯА кордун?
Ии че не пизди старая карга
Старой карге, вроде тебя, это не светит:))
Ии шлюхасынны ашактар аан только в голове
Азиананы чуу кончуг корбес улус силер аан, дуу ол идик -хевин, макияжтанып алган деп -ле, кижи бодунун бажын билир чуве ыйнаан,ооредиксэээр силер.
Иии че хей дыр сен ийе чуруктар ундуруп каап турда. Шала тошпер, чавызын аажок бооп тур ийин угбай. Ыядынчыг эвес дыр бе чоллак тонну узун кылдыр кедеринден.
Карантин де чалгаарааш селфилеп орар олладрла, ында багай чуу боор:) бодун чуу шоолуг бедик, узун деп сен, ам канчаар чавысдаа болгай ла мен чоор сен, тогба:))) черле ынчаар кедер тон чо, чолдак тон эвесдр, орталан, таарзынмас болза корбейн эттириптер чо. Улус ол-бо дээр бетинде бодун че база корнуп коор болза артык эвес боойнун!
Почему не отвечаешь на мои вопросы
Бажында суг кижи солун силерге чуу корзурул аан, бодунун чарбайтыр будутунган физиономиязындан оске. Отпишитесь и все дела. Торелдери, коллектив и, эштери кочулап номчуп тур ыйнаан бо хережени
Шын, бажында кижи чуу коргузер аан, но чарбайтыр будуттунар дээрге меге, эскер даан, кайда?! Только губы чуть-чуть:) отпишитесь от меня, короче, ООН нервинероожургаарла боор иин
Бодун дыка чараш мен деп бодаар хевирлиг инь бо кижинер.таптыг ундурген солун записьтер даа чок. Таанда кругозор, сонуургал, хобби чок кижи нян бо. Та канчап ажылдап чоруур кижи чуве курунеде. Ыядынчыг-дыр сен. Сени кедевейн-даа турар мен, бодун каткан сен друзьянче. Дорбейтир будутунган арнын коргузер дээш мени каткан боор сен эштеринче, дунмам
1) тогба, чоор сен, дыка холзеве!
2) албан чараш мен дээр боор бе, кижи бодунга ынак, бодун угелээр боор диин
3) сенээ сонуургадыр хире солун записьтер ундурер бижикчи, чогаалчы, клоун эвес логой мен
4) кижи бурузу сонуургалдыг боор, ону чарлап коргузери албан эвес
5) сени кайыын друзья када бээр мен, кижилер же заявка даа октавас ла кижи логой мен, октапкандаа болзумза чугээр кижи кылдр бодааным ол нян, мындг хос баштыг деп билбейн
6) дыка эшкедевейн оожум аяаар чоруп тур даан, шупту чо айбас!!!
Дээваар стильдиг сен аан вообще вкус чок кодээсиг
Ам канчаар сен, чадай-чадай адыыргааш-даа канчаар, кандыг бары биле чоруур олладр, кодээден мен деп та чеже чугаалаар чо нян:)
Hai Can you give me what I want?
Ты очень милая)
И очень сексуальная))
Чуу деп даа турар улус бар аан мени:)))))
Достойно достойно деп мелеве даан сен дыка билир болгаш ла чугаалап тур нян, кайы ХИРЕ ковей кижи сени корбес др, ООН безин илден. Чаш ажы толдун адазын ашаамайлааш, ам бир шандапянский ашак бижип ле чанган др сен
Мегеленме. Лишь фотки суг дээр сен. Бичии оглу безин чаш хевээр. Чооку чуруктар дыр. Мегенмес др аа
Кырган инек та кажан соксаар дедаан
Даже подруги тебя предают значит ты арай ындыг чо хевирлиг сен
40 харлыг ашак дээрге кандыг кончуг баксыраарын, Сен база 40 хар четкен кадай ла тр сен)))
Сени сонуургаар бор бе заваан эшпини, для смеха сюда захожу. Чуну чогаадырынны. Мы то знаем какая ты в на самом деле. Дыка авыястава ынчангаш. Ам даа улуска кочу шоот бооп чор кор че дир сени
Амдаа каттыртыр мен, бичии болгаш ла кедеп каап тр харн, новости лер эттирбейн
Анчыын стр кор ол дур езулуг семьязы коруп ал. Кандыг даа семьялыг чок кижи деп турбпаадын бе
Это лишь фотки, мээ дужар бетинде:)
Ол Камила чедер чезин чедип алган кудазын этирип алган орланы чанында. Амдаа бижип соглеп турар хевээр бе Ам чуузу четбейн турар ол уругнун.
Орлан билир ИК чоп уруглуг деп. Мындг уур ишти канчап билбес дп чуртталгазын билир болгаш чурттап чоруурдр Камила биле.
Хоокуйну камиланы 40 хар чедип чоруур кырган ашаа дээш тулчуп ла чоруур аан шылай даа бербес ирги чылдар ишти
40 дээрге дир аа, амдаа аныяк аныяк:)))
Ожегээр камила дугайында записьтерни ундуруп ле чыдар дыр сен аа. Анаа хаапкаавытан спрашивайны. Торелдерин, таныыр улузун сээн шупту чанган чурталга номчуп, кайгап ханмайн тур боор. Отвратительная жэншина ты
Чанганнап чорааным кымдаа корбээн, чуртталгамда ол бо хой ашактар даа корбээн мен. Достойно чораан и чоруур боорумга достойно хундулеп чурттап чоруур чедиин кижилер!
Когуве дыка эшпи
Бо сени орта билбес кижи номчааш безин противная шмара деп билип алдым дедир кыраан угбая дыр сен ооо
Олчаан билбес бооп чор даан, бээр чоп кеденип кирип келдин, мени кедеп турарын дээргеле мени сонуургап турарын диин ле, оннук:)
Азиана это ВАМ НЕ ПО ВОЗРАСТУ!!!
А вот как вы думаете, для чего 40-летняя тетка, одевается и ведёт себя как подросток???
Это бегство от старости? Или последняя попытка привлечь внимание?? Или охота за мужчинами?
Пора бы уже осознавать, что ты уже немолодая.Стыд и срам
Ачыты сонгаар чорпкан, уруунга тонер, ону Ачытынын авазы азырап остуруп турар диин ону билир сен бе? Уруун каапкан Камилла, Орланга билдирбес дээш корунмес уруунче, база ла Орлан ышкш шартак сарыг оол ла че, сеткилдиг болгаш уруун азырап чоруур, чангыс кызын чажырар кыс тир инь
Если честно, шааааанда шагда ынак чораан уелеримде сонуургаар чораан мен чуртталганын, ам бо уеде мээ изиг даа эвес соок даа эвес диин, шыны херек, боттары ла бора будун борастанып чорза менде чуу боор:))) арткан калганын:)))