Ваш вопрос
анонимно
Ачыты сонгаар чорпкан, уруунга тонер, ону Ачытынын авазы азырап остуруп турар диин ону билир сен бе? Уруун каапкан Камилла, Орланга билдирбес дээш корунмес уруунче, база ла Орлан ышкш шартак сарыг оол ла че, сеткилдиг болгаш уруун азырап чоруур, чангыс кызын чажырар кыс тир инь
Если честно, шааааанда шагда ынак чораан уелеримде сонуургаар чораан мен чуртталганын, ам бо уеде мээ изиг даа эвес соок даа эвес диин, шыны херек, боттары ла бора будун борастанып чорза менде чуу боор:))) арткан калганын:)))