Ваш вопрос
анонимно
Бодун дыка чараш мен деп бодаар хевирлиг инь бо кижинер.таптыг ундурген солун записьтер даа чок. Таанда кругозор, сонуургал, хобби чок кижи нян бо. Та канчап ажылдап чоруур кижи чуве курунеде. Ыядынчыг-дыр сен. Сени кедевейн-даа турар мен, бодун каткан сен друзьянче. Дорбейтир будутунган арнын коргузер дээш мени каткан боор сен эштеринче, дунмам
1) тогба, чоор сен, дыка холзеве!
2) албан чараш мен дээр боор бе, кижи бодунга ынак, бодун угелээр боор диин
3) сенээ сонуургадыр хире солун записьтер ундурер бижикчи, чогаалчы, клоун эвес логой мен
4) кижи бурузу сонуургалдыг боор, ону чарлап коргузери албан эвес
5) сени кайыын друзья када бээр мен, кижилер же заявка даа октавас ла кижи логой мен, октапкандаа болзумза чугээр кижи кылдр бодааным ол нян, мындг хос баштыг деп билбейн
6) дыка эшкедевейн оожум аяаар чоруп тур даан, шупту чо айбас!!!