Ваш вопрос
анонимно
Азиананы чуу кончуг корбес улус силер аан, дуу ол идик -хевин, макияжтанып алган деп -ле, кижи бодунун бажын билир чуве ыйнаан,ооредиксэээр силер.