Аyzhygash была 5 час. назад

спросите)

75 ответов 26 подп. 9 нрав.

Аyzhygashбыла 5 час. назад

спросите)

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
С днём рождение. От: А..С-Х)
Таныжыксаар дыр сен бе?
Мне муж не разрешает.пхахахаааа
Хочешь любит серъёзные отношении?
крч не поняла) таа чуу бижип каан сен
торээн хунун кымнар этирер сен?
Ынак мен эжим
ПРИВЕТ МОЖЕТ БЫТЬ ПООБЩАЕМСЯ)
пгт поселок керни чораан сен дедаан
Кирбиинер кая кылдыртып турдунар?
Нахуй такая высокомерная
Найырлждажып болур бээ сээн биле
Какая у тебя любимая еда?фрукты?
Пицца, бууза.
из фруктов ооочень люблю мандаринки, ну и банан
Ие че тодаргай апарды харылавайн турарын бодаарга
Ии чалгаранчынны
А я должна тебя как-то развлекать?? Ахаха ну ты там особо нн чалгарай X)
Машина мунган силер бе?
аноним
Коекто дээрге кым болуп турар ол?
Сонуургак болбас чоор
кажан ооренип кээр сен
чуудам оожум сен аан, чугаакыр даа эвес. чугаа эреерге даа чугалашпас.
Ам канчаар мен неш, ожуум болганымны
Кирбиин чок сен бе эй? Чараш кыс?
Дангынага киржипкеш ындг высокомерная апаан сен бе эй, херек болза ол чуу таа эвес диин сеен кончугсурап турар чен. сени корге улусче свысока коор сен аа, чугле эштеринче катырар. эштерин деп шмаралырнын сээдени тендеен, силерден эрткен че чок нян базала оредилге эгелерге, доозуп чорунар турген
Высокамерная деп бодун снизу корп трар др сен. Чуудаа эвес деп сен бодн кандг кижи. сен? Эштеринче каттырар болбайн. Шмаралар сугде бодун чуу сен? Дендээн деп таптыг сен. Доозуп чорунар сугде таваар сен баскырап трар сен бе?) ооредилге эгелээрге амдаа баскырадыр бис слерни)
Напиши ФИО полностью?
Бичии пасан улугсува даан. улуг улус биле эдеришпе, сени тетир углаар боор чуве диин
Миссте купальниин иштинге нижн.бельё кедип ааш турдун бе
Ахаха нет кнш, купальник иштинге канчап кедер боор чел
борбайып каап тур сен аа биэги ышкаш даа эвес
А Й Ж Ы Г А Ш адынар таан чаптаар диин мен