Ваш вопрос
анонимно
таныжынар бар бе чок болза слернин бле найыралдажып аап болур бе)) чапанчыыгар атыг аан найыралдажып албас дээрге
Таныш сонургаар уелер ам-даа элек тиин.