Ай-Кыс Монгуш была 3 час. назад

НЕ ПУБЛИКУЮ БРЕД!!!!

203 ответа 22 подп. 2 нрав.

Ай-Кыс Монгушбыла 3 час. назад

НЕ ПУБЛИКУЮ БРЕД!!!!

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Номерии айтып бээринге чугаалажып билчип ар бис
Телефонун симказынын дугаарын каш ай кыс?
Канчаарынар ол?Танывас улуска номерканчап бээрдеп)Ындыг кончуг херек болза личкаже бижиптинер.
привет чд
Сколько вам лет просто интересно
Кыс кижи харын айтырбас дээрчорду...
Таныжынбарбе
Слеп биле как друзья эдержип болуобе?
Любимая еда?
Шась ........че таааа чогум ындыг кончуг ынак чемим чок)
Когда впервые поцеловалась?
Ответь. интересно же
Любимый цвет?
Интересно узнать
Сама говорила "пишите"
"Чалгааранчыг др" и т.д
Чорный+белый=чернобелый
Сугдеееерлиян ахах
Начын дээрге таныжын бе?
номерин бэрем
Сенээ дыка хойну чкгаалаксаар дыр мен иин Ай-кыс.Шагдала сени сонуургап келген мен , сенче бижиир болзумза даа домей мени тоовас няян сен деп бодааш,мында бижип олур мен .Номчуп тур боорсен))
Ынак класчын бар б
Ынак эжин бар б
Харыылап берем аттарын бижип
Таныжын Биле олчаан чоруп турарын бе?
Бот боттарынарга ынак силр бе?
Илээ чангыс черде чурттап турар силер бе?
Ынак кижин бар бе, шанс есть у меня?
Ынак бооптр мен канчаар бис
Кайдасен агаарлаалам)