Ай-Кыс Монгуш была 2 февраля 2019 г. в 22:03

НЕ ПУБЛИКУЮ БРЕД!!!!

233 ответа 22 подп. 2 нрав.

Ай-Кыс Монгушбыла 2 февраля 2019 г. в 22:03

НЕ ПУБЛИКУЮ БРЕД!!!!

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Экии Ай-кыс мени таныыр др сен бе
Экии аноним бижииринерге канчап билирдепмен) личкаже бижиптинер.
Экии Айкыс кайда ооренип турар силер если не секрет:))
Каш харлыг силер чарашпай?)
Мээн айтыргларрым чоп сальайн тур сен эй?
Таптыг кижисиг айтырыг салгаш ынчадептур!!!
Таа кандыг ашактыг боор сенаа ындыг чараш дангына кыс
Тывавыстын ховар дээн оглу боорнян))
Сени дек кончуг уруг дээр чордуин
Эр кижи силерге болза кандыг боор болза эки депподаар силр?
Эр кижи чангыс состуг, быжыг туруштуг, эткен созунге ээ болур, мегечи болбас, кыс кижини кыс деп хундулеп билир болза экиняян)) оондаа хойну бижипболур....
сама себе задаёшь вопросы что ли? Читая вопросы и твои ответы совсем одинаковые
Тычо неноρмαλьнαя чτολи ? Оτβεττερ чερλε მомεй ნόοσρ чεнян.
Аамай уруг чордун ииииииииин
Таныжып аалам дээр бозумза чуу дээр силер?
Можно с вами подружиться:)
Кандыг ие чаяарга ындыг боор чувелан...?
Хостуг уенерде чуу канчаар дыр силр?
Чалыы чараш кыстын чурээ кандыг иргил?)
Эки чуртаар сен .
Зачем удалила из др дек аай уругдурсна
Аай уруг база турар чеве аамай деп бижип чадапкаанынол дэдаан :D
Ты ревнивая??
Канешно ,как же без ревности сугдеерлаян :)
Таныжып турган дек ынак кижин каапкан ааан ,твое действие,канчаар сн?
Харын таа, "мне плевать не тех, кто ушёл, я найду замену каждому " депкааряяян ахах
Оон соонда оон артык ынак кижилиг боор деп бодавааш чоруптар ола))
Оолдар соондан маннапбилирсенбе??
Чок, кыс кижи канчап ындыг боордеп, билбесмен)
Сээн таныжын болуксаптурмн