Королева была 1 сентября 2018 г. в 4:08

Айтырңаржө

96 ответов 23 подп. 6 нрав.

Королевабыла 1 сентября 2018 г. в 4:08

Айтырңаржө

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
ынак мен эжим танып каар сен ******
аноним
утуптарынны кузевээдим :(
Бижип азы доглаптарын диледим эжим :(
аноним
Сенден дп т шей мен аан эжим
аноним
таныыр дин сен
аноним
Шыын танывань тр сен бе даан эжим ошкаажып турду чооп
Таташкасын нчадаадээр
аноним
Ошкаажып турдус чоп аан эжим мени утупкан дир сен але :(
аноним
Чоорсен че эй чорбас кижи дир сен анаа кижи бле ошкаажып ошкаажып утупкан боор азы ошкажып турган улустарын ындыг хой че бе ынак мен дээш оске оол бле чоруптун чоп мегечи хам
Ошкажп сугдээр чайлп чорп трбадан кмле даа ошкашпаан чен чолап даа кээр болза нхй
аноним
Сээ розалар-даа сунуп турдумна
Ые²майтанмаза оода нхй
Таныжып алыылам эй чараш уругбай
аноним
Чарбак таныжыштыг чордун аа эй чырбанайнып халып трупээр оон бабник база сен дег чырбак оол чорду
Не бабник,а общительный кйдр чарбала
аноним
Таныжым чок чок деп ам бар апарганы олдыыр ааа парница дыр сен харын шупту улустун бижип турары шын чедир ийе билдине брген дир
Хыймаңдаан капот квжн танжм чок деп трдм эть ска
Ынак мен эжим бо улустун чугалап турар ол хос хас деп челери мээ хаайга хакпас чедин боттары ынг боош гя дп трры ол ня дмей сээ сеткилдн ынак мен чассыг эрзешкан др мн чассыг танып каар боор сен эжим
аноним
Мдаа действительно у тебя так много парней?
аноним
Танып каар диин сен чугле утпаан болзунзала
Танышдаа чок чен, таныштыдаа каняяр.
аноним
Таныштыгла чордун
Ыгак мен ей чурбан
аноним
Сээ бодаарга чурбан даа эвес кижи же бо жини анаала бастр кижи клан слр бе слрге ойнаарак эвес др ояй
Сикчип каалам эй шлюха XD
Си*чиптаа көрбеен чен сээ бодаарга нхй
аноним
Кодун амаа
аноним
хОс котуг боду
Хостаа ээс чөднь ан хозаарымдаа амдаа элек боор ярбала Сен харн чарбайтр хозай бердин көт
Лс бжитем аноним артнга ораш бдирорбайнь чарбак
Ынак мен эжим
аноним
Сикчип каалам эй шлюха
аноним
Шлюха даа четпээн киждин слрге бодаарга
Ынг чедир амдаа бичии кижини шл*ха дээринден ятпас позор чедир аа анон эвес тргн болза ону бижииринден даа коргар боор сен аа авторик
Сеңээ бодаарга шлюха четпеен чөдинь бээр ощээ тихомирнө чоднь шлюхаларн бээр эшпейнь наар эжип чорп тр нхй ярбак пизда сен Лсче бжитем харя
Ынак мен Айрана танып тур боор сен эжим
Таныжып аалам эй чапанчыг кыс
аноним
Чоор сен че эй сени таныштары эндерик кижилер мегелеп турар улустун биче сеткилин хомудадып турар деп билип алдым харын чуруктарын коруп тур-ла мен кандыгдаа оолдар бле куспактажп халып турарла кижи др сен статузун база ынак мен дээш оске оске атар солуп туруп бээр кыс кижи сеткил чок чудек др сени мен дизе кыс кижи деп санавастай бердим
Лс бжитем эть маа бжип орбайнь Шнын даа чолап кеер болза ндг ээс чөднь Сн просто мени блбс бооп тр сн инь статузум ынакмендээш аттадаа солуваан чен ола хевеерле кийниң ады тргна чекпе чайлп чорп трр сн Сеңээ чедер чаражм чөктинь чолардаа болза кыс кжи клдр санавадан мее өщээ похй еднь км сни мни кыс клдр сана дээн ел
аноним
Сээн эгезинде таныжып турган таныштырын менче бижип турдула чуу деп даа согледи 7-8 кижи бижип каапты можнир и тя назвять парница още донналган уруг др сен кыс кижи позор ындыг болурга още позорища сени с*п даа турдум деп турду ол Доспан В****я деп турар кижи менче още соглетпен состерни даа согдеди шлюхаланыр депаан кижиле дир сен ындыг чувен чидирип алырынны кузээр кижи дир мен кыс кижи чаншыс оолга ынак боор а сен 7-8 таныштыг боор сен улус мегелеп таныжып тургаш артында оске оолга ынак мен дээрин база бар дыр позор
Сиктрип сугдээр меге слухтар шейдан ол нхй Доспан таа км дээрге ол таа кмчел танвазм фамилия др лсче бжитем капот анон артынга орааш ярбаңайнп орбайнь ска
таныжып аалынарам че
у вас много друзей или знакомых
Ынак дин мн эжим ынак таныштыг даа болзунза ынак диин мн ынак артп каар мн чурталгам ишти
Эгеки үжүү аан ояй
аноним
Мегелеп тргн кижинни сактып кел дн
Менза ынакминь сгтө азаартар тра
аноним
билир диин мн сни ынак эвес дп таныштыг бодун улус бле таныжыксаар эшпи чордун чоп
Лс бжитем эй маа бжип орбайнь нахй Эшпилериң эжип чорп трр апаан өщее апаан сме
Почему ты такая шлюха?!??!?
Сенээ бодаарга шлюха четпеен че лоой
Аноним артында ораан чайк чолер бжип чорп трр сн нахй лс бжипзинза пезда
Эшпи чодиийн сен анаа эшпи
аноним
Таныжынга хоптаптар сен сээн таныжын мээн сосетерим чединь оо
Боорга, бжиитем эй чайк чөлерн маа эжип орбайнь пезда
Лс бижиптейн бе албан таныжып аар спе
Анаа сеен биле таныжып аар деп бодап
Таныжын бер бе
Чаптанчыын сугдээр сен аан эжиим
Ам щааа оон оске чуудээрчен уааа
аноним
Мени танып тр сен бе эжиим
аноним
неанонимно танып каар сен ынчалза даа мни корускевес сен
аноним
Нянь каняяр
аноним
мени безин узупкан сенаан сарыым:-*
Таа, мен канчап блген чөн ан аноним кжини)
ам танып каар др сме нешь? XD
Айрана ынак мен чассыгбайм
Ынак мен эрзешкам:-*
Менза ынак мен часыг
Хоржок накшыва эр чөм хорадай беер щаа ХD
Зачем человек живет?
какой смысл жить если
все равно умрешь? Ну
куплю я одно именее
втарое,третье-ну и что
веть все равно потом смерть.
Как тебе стишок
Таныжын бар бе если нет напиши милая если есть первая буква?
А б в р о м ч я с д ж к
Номерин берем
Мен айтып беейн бе
аноним
89527524518
Аноним артында ораалган кжи номерин айтп бееп тр сн нахй уска)
Силер аан чугеле ындыг болган ус силер аан