Ваш вопрос
анонимно
сенээ "ынак мен" деп соглеп чадап калдым! чогум мен сени уже 3 чыл ишти сонуургап тур мен, канчап сээ ону чугаалаар чоор? сени коорумге дыка чараш сен аан, катап катап сээ ынакшып-ла туруп бердим канчаар чол аан. шуут берге-дир, кажан сээ соглээр чол аан))