Ваш вопрос
анонимно
Каш ужуктуг ирги ады? ол сонуургап трар уруунарнын?
аноним
Ии шуут, мегелеп турары олдр. Бузуревеннер))
аноним
Оске уруг сонуургаар кидиин)) алды ужуктуг эс))