Ваш вопрос
анонимно
Таныштарын ковейинден билбестеп тур сен кым кайызын
Таныжым даа чок,ковей-даа турбаан ,доозупкан деп та кымны чугаалап турар сен,доозупкан кижи биле даа чугаалашпаан мен