Ваш вопрос
анонимно
Канчап танывас ксен сактып Кел дан хуреш стадион чанынга ордувус чп