Buyana была 12 мая 2019 г. в 14:45

Айтырже)

27 ответов 5 подп. 3 нрав.

Buyanaбыла 12 мая 2019 г. в 14:45

Айтырже)

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Чуге эмин эртир будутунар сен аан
Эмин эртир будуттунуп билбес бооп туран чедн
Экии ол даяна дээр эжинернин таныжы кым иргаааа?
Экии,бодунче бижипсинерзе, кижинин адын улуг ужук биле бижиир диин))
Таныжтыг силербе? Если честно я давно чувствую симпатию к вам)) если что сорян:)
Ол оол биле таныжпайн тургаш мээн биле Бир каттап агаарлап корем D
Charaжыныы,урууг,чараш,чолдак база,будун бичиизинле,чаптанчыг иинь,урууг,ынак сенбе,менээ чурээн чартыын берем,чарашпай)))
Четтиргина, чурээм чартыын-даа берип шыдавас мен иин))xd xd
Кым бижипкаанын билипкааптым))
Шафлдаар сен бе,уруг?
Чуудр чаа кадыкырыырым?)Агаарлавас болдувус бе?!
Чудурер чуу даа чок,кады кырыырым даа дээр)хд.
Агаарлаар чайым-даа чок))
Мегечи тр сен чаа
Агаарлаксап тур мен бажынга оруптургаш грипптей бердим ин!!!
Мени ооредипкалзынза?)
В лс напиши)оон ооредип каар мен))хд
Шафл таанцылап билир сенбе?)
Агаарлаалче ам?)
Чжж кудавыс эртирер болдувус чоп!)
•ы•н•а•к• •м•е•н•✓=).
Оон мени чуге удальяйтадын друзьяндан чуу болган чааа таныжын хорадаан бе чаа аак?)
Д Буяна болзунза?:D
Солуннун агаарлал дэээрге хей тр сенаа игнор!(
Агаарлаар чайым-даа чок)Бир Хун боор лаян;)
аноним
Ам мээн биле кажан агаарлаар сен?