Buyana была 3 февраля 2019 г. в 11:47

Айтырже)

23 ответа 5 подп. 3 нрав.

Buyanaбыла 3 февраля 2019 г. в 11:47

Айтырже)

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Таныжтыг силербе? Если честно я давно чувствую симпатию к вам)) если что сорян:)
Ол оол биле таныжпайн тургаш мээн биле Бир каттап агаарлап корем D
Charaжыныы,урууг,чараш,чолдак база,будун бичиизинле,чаптанчыг иинь,урууг,ынак сенбе,менээ чурээн чартыын берем,чарашпай)))
Четтиргина, чурээм чартыын-даа берип шыдавас мен иин))xd xd
Кым бижипкаанын билипкааптым))
Шафлдаар сен бе,уруг?
Чуудр чаа кадыкырыырым?)Агаарлавас болдувус бе?!
Чудурер чуу даа чок,кады кырыырым даа дээр)хд.
Агаарлаар чайым-даа чок))
Мегечи тр сен чаа
Агаарлаксап тур мен бажынга оруптургаш грипптей бердим ин!!!
Мени ооредипкалзынза?)
В лс напиши)оон ооредип каар мен))хд
Шафл таанцылап билир сенбе?)
Агаарлаалче ам?)
Чжж кудавыс эртирер болдувус чоп!)
•ы•н•а•к• •м•е•н•✓=).
Оон мени чуге удальяйтадын друзьяндан чуу болган чааа таныжын хорадаан бе чаа аак?)
Д Буяна болзунза?:D
Солуннун агаарлал дэээрге хей тр сенаа игнор!(
Агаарлаар чайым-даа чок)Бир Хун боор лаян;)
аноним
Ам мээн биле кажан агаарлаар сен?