Сайдая сарыглар была 12 мин. назад

143 ответа 4 подп. 10 нрав.

Сайдая сарыгларбыла 12 мин. назад

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Саглай этедип турган эсик бе мариэс
Не бесите нормально напишите нахуй
аноним
Иээ саглай боор
аноним
Чок маридин местный уругларга ээгизин сый этедипааш трган блир мн корген мн
аноним
2 уруга этедип алган шагдала
аноним
Мелешпенер маридин уругларга хурал этирип каапкаш унуп кээш кыштап бар чыта чоп
аноним
Саглай диин йообана саглайны этеп каапкан
аноним
Мари кая этедир боду дээш туржп шдар кидр
аноним
Оон мурнунда айбас тургн ам арай шоолуг спорт сонургас апаран. Дек эки тргн ам арай каржы апаран чордйе
аноним
Кырында анон хыймандан амда экиле же. Улускандг ол база ндг апан
аноним
Чече зайвал маа чарбайтыр бижип трбайн бодунче бижиптинер нахуй. Кижи коорге анаа ла чорду
аноним
Домей маринин арнынга чарбайтр чоланп шдаар эс слер. Багай сен ындг мндг деп корунерем чуудээрдр
аноним
Нахуй ынчаан бжип эледин анон сн? А чу ол мари кончуг же?
аноним
Кончуг ддм бе? Таваардан
аноним
Шын да болза. Местныйлар кыштап кээрге чуу клпкан неш бичии уругларже халдаашкын бооп трда?
аноним
Ойть лично корен кжи мн др мн. Чолады чоп кижсиг клдр бичии дунмаларывыс др бистин. Ол пасанар ботары ус нервизинге деген чоп. Мари олар дээш кыштап кеен эсше? Мари кыстарсг силер шкаш ытсып чогуш содаа сурбес ндг че сонуургас. Угааныг болгш сеткилден чолашты чоп. Бичии улс чуда билбес моон сонгаар ндг чедаа трбас чолажыр мн оларбле дэд чоп. Оске урглар шкаш уендаян ол часыг кылгн усче халп шрап трбаан анаа чолаан ындг чве кылбанар дунмаларм арага ишпенер деш. Олары оон оожуурган эсше ам бо уеде ындг члер бооп трар др бе неш?
аноним
Ындыг чорбас техникумдан чоруур деп трар экизи олдр. Документлерин ап турар чорбас ам шн чурталганар коступ элээр чанганар. Ам та кым оруп аар орнунга
аноним
Ооренмес дп трар жве
Аюш биле зачем таныжп трар сн?ии болза даа мегечи оолдр чуудепдаа болр сээ. Кадайы чаа божупкан корп барп трар. Оларын эгидип трар бза
Эх блять как же вы мне достали) без разницы мне поверь кто там у него))
Слрнин семянарнын кудээзи боор мн удас чедиар мно
аноним
Кудээзи боор аан ска сээн семьяннын
Долаана чанында бе? Зайебис дн олче
Блять у макса есть девушка, достали, вы часто созваниваетесь?
Чё то тебя в батле не видели ты где
Мари кааш чылдын?
аноним
Ам ойнап турар бе?
аноним
Ээгизин сый этедип алгаш турган эсик бе эрткен чылын. Хой уругларга
аноним
Ам ана апарды лайн чыл эртишей
Ты постоянно ноешь заебала ты. Недовольная морда. Аж бесишь сегодня видела будь нормалной аа чё трудно что ли
Чимит акын кай хре кижел?
аноним
Сколько ему лет
аноним
Таныштыг бе?
аноним
Кандг уруглар сонуургаар?
аноним
Спортивные
аноним
АЮШ МЭЭН ДИИН ЧАРАШ АЮШТУН ЧУРЭЭНДЕ БАЗА МЕН БАР МЕН. ПРОСТО МЭЭ ХОРАДАШ СЭЭН БЛЕ ЧОЛАЖП ТРАРЫ ОЛДР
Чаны пиздес бере эс икбедан маринин
Ол борисова Айдынга шанс берип берип каапкан дыраа ындг канчп бооржл ойнап трар ан улс бле. Айдын бергедеп мунгараан ында. Ырак черже удеп удеп чудекуруг жл
аноним
Не готова борга? Оолдарга шанс берип берип чугалашпан бар. Или хорошо подумала бы сначала
Слышь чё! Я же говорю она не "готова" она вообще не интересуется в парнях, у неё голове только учёба, и стремиться к будущем. Что ты так обижаешься тебя что ли бросила? :)
аноним
Черле ындг ург др ол чугалажр болза . 2,3 хонук чугалашкаш чолашпан баар.
аноним
Всем привет, опять мари обсуждаете бе. Оолдар биле уен дайан халп турганын даа дыннаваан мен, силер мында ол кжни чедр билбень чыткаш хоптажп тр слер. Бо уе дургузунда ол айдын бле чолашкан чорду чоп мележир слер оолдар бле чолашкш деп. И то ол айдынга ужур човун чолаан кандг бары блек. Оске кжи бле чолажп шдас др мен дээрге айдын билип кааш салыпкана кижиже со словом сени манаар мен домей.
аноним
И то 4,5 хонук чолашкаш ужур човун чолааш чолашпань баран. Чугедзе оске кжиге нак мари
Менче бижиптинер даан чуге бээр бижип турар силер, шанс даа бербээн кижи мен. Эдержип турган улус дыр бис. Удепкен деп арай мегелей бээп тур силер) удевээн мен. Таныжар чугаалажыыр это не в моём стиле) он сам всё знает. Отношение тударым элек.
Байыр- белектин чуузу сн?
аноним
Таныштг кидр. Ол кижэ бжип трба
В смысле? Я никому не пишу :D
Иркутске когда училась Ирбиш твой одноклассникам был бе? ИркГвар кадетской корпусе РВСН. Ам кайда ол оол
Ирбиш оюн? Так то помню его. В москве учиться на МЧС
А кто его спрашивает?
Оскелерге домейлешпес аажы чанын чуректе арткан овурдн
аноним
Иии овюр дээр эвес бе) овюр керни сен бе
Аюш таныштыыыг бодап чор снбедан чарааш
Без разницы, есть у него девушка или нет прям отвечаю
Аюш мой ты что не понимаешь? Сколько рас еще сказат?
Не надо мне повторять одно и то же, мне и с первого раза похер, потому что он со мной)
Конь и кобыла, лошадиные морды у обоих
Ты ты ты ааахууеенааяяяя. Молочина
аноним
Опять с максом?
аноним
Он её поддерживал
Слышала что в батле победили)) Может хватит уже)