Айкат Ховалыгбыл 18 марта 2018 г. в 12:28

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Вы слишком прекрасны для меня! Я хочу быть с тобой навеки, будь моим??
Как звать твоего парня
Оргаадай она что твоя подруга? Поверить ни магу
Чуу одам игнорлаар ксн? Кызып2 сеткилдерден бижирге даа харлавас ындг бллба
Начын ле таншердин бе?
Гоу давай дружить поблизе ты мне нравишся
Знаешь? а ты ничосе красивая!
кее 1с бисти уткан хирелг сн аа торгалыгдан изиг байыр корем
экии, чоок утпаадым
четтирдим, силерге база:)
чудр ой?
ой ай деп, чайыынны сээн
лучше напиши ХОЙ, псих
Дангынага чуге киришпес сен аан черле,кириш кириш)
хаарын аан, киржискеп турмен иин чогум)
мамам суг бле чолажп коорнян)
Семрип кааптр сн арыпал дангнага киржир сн
хаарынаан семирип каан киждиинмен, дангынага киришпес мен:)
усту потпишиктеринни ынанны а эй кончуургап ла
Привет) Ты очень красивая
Таныж коружунер бар бе. чараш силерни сонуургай бердим даа ышкаш
Оске чамдык айтырыгларга харыылавас, туран улуун
уендаян айтырыгларга харыылавасла кижимен чугле, турам улуг эвес:)
чурек аарып тр! канчаптар сн?
Чуу хирее чаач чыл уткудунар?
Чудр канчап чоруп тр сен
прет, чуу канчп чорп тр сн, подпищиктеп алдн аан мни ощээ клдр аан
привет,анаа ынчап чоруп турар_ таа кым силер дедаан:)
олимпиадаларга бо ла картай мээн бле киржир чараш ургну ам на ла тып алдым. ам кажан ужражы бээр иги бис. хертек ай кат болган ик силр бе
ахах, тывалдынар бе:)
Хертек эвес, Ховалыг депкаан турдала аан айтырып турар:)
Экзамен ерин канчп чорп тр сн